M.Logo
Welcome to M3H€M3H€
* * * * *
Kule site sikuphathele abadli bengquza abasezingeni eliphezulu. Esikuthole ngabo ukuthi bonke bayidla ngokuhlukana. abanye bayayihlaba, abanye bayay'hlephula, abanye bayay'hlekeza, abanye bayadabula, abanye bayay'nakaza, abanye bayay'hlaphaza kanti abanye bona bayay'hlinza.
Kanti s'phinde saxoxisana nabadli bemithondo ababhebhana ngendlela emangalisayo, lapho beziphendulele ngokuthi:
"Thina asinandaba nabakushoyo ngezingquza zethu, kphela nje es'kwaziyo ukuthi yona lemthondo yabo abazivuma ngayo iyahlulwa amagolo ethu, sivele siyimunce yonke athi uyawdonsa siwumunce, uze ukhiphe konke onakho ukukhafulele lapha ezingquza zethu, la esow'dedela khona uyophuma usunyobozela usukhathele uwudaka, ubhalakaxele emasendeni usuphoxekile"

Nakhu thina €sikwaziyo ngokubh€bhana:

>> Uk'bhebhana k'yadida, abantu abaningi bazi ukuthi umuntu wes'lisa k'phela obhebhayo, kanti Lutho-ke! Ngeke kuthi ingane yomfazi ikade ibhizi ispina njengethobhi phezu kwakho, wena ulele ubheke phezulu, bese uhamba uthi uyibhebhile. NIBHEBHANILE.
* * *
>> Uk'bhebhana kwadalelwa wonke umuntu, onemali ongenayo, omnyama omhlophe, ngisho nezinhlanya imbala!
>> Into engiyithanda ngok'bhebhana ukuthi umuntu uma usumbhebhe kahle uyakwazisa futhi uyak'hlonipha.
* * *
>> Uk'bhebha-ke k'yashiyana, aw'vele ubhebhe noma ubani, umuntu wakini noma is'hlobo sakho awusibhebhi, othandana nes'hlobo sakho noma nomngani wakho naye awum'bhebhi.
>> Kodwa-ke ngoba umthondo aw'namehlo, onkabi laba sebevele baw'hlome noma ikephi la bathanda khona, ebanganini, ezihlobeni, kothisha babo ngisho nakodadewabo imbala, sek'sinda onina k'phela ngoba nabo bebazala.
* * *
>> Abafana-ke banamagama abawashoyo mesebefuna ukuk'bhebha, njengokuthi "umthondo aw'gobi", "is'hlobo sigcina enkabeni", namanye.
>> Kanti nabo osisi banawabo amagama abawashoyo mesebefuna ukuk'bhebha kahle njengokuthi "ay'gugi isachama","ingubo endala ilala abafana" laphoke isuke sebefuna ukubhebha izingane.
* * *
>> Kumnandi kakhulu ukubhebha umuntu omqalayo noma ongajwayele ukum'bhebha, nokuyisona sizathu sokufeba kwabaningi.
>> Abanye baze bakuchaze ngokuthi "Kuyacika ukudla uphuthu neklabishi zonk'insuku", bathi kfanele ubuye udle irice nenyama ngelinye ilanga.
* * *
>> Uk'bhebha ak'fihleki, umuntu angakubhebhisa manje akuvale athi ungatsheli muntu, koda lothi lishona ilanga ukhona oyobe esazi.
>> Kunjalo nje uk'bhebha ak'hlelwa, uzithuka usubhebha umuntu ongakaze ucabange ukuthi uyoke umbhebhe.
* * *
>> Umabhebhana umnandi ngokwebiwa, akekho umuntu ongakaze azithuke esetshontsha ingquza noma umthondo.
>> Uk'tshontsha ingquza uk'bhebha umuntu ok'ngafanele umbhebhe, kodwa ngoba umthondo aw'lawulwa uzithuke usumbhebhile.
* * *

NG€NA KUL€ZIHLOKO €ZILAND€LAYO:

"Siyanicela babhebhi,noma yini eniyibhalayo, ibhaleni ngaphansi kwesihloko esifanele, musani ukuxova isite, uma niqhubeka nalokhu siyanithembisa, sizoyivala lesite"
* * *
Mbhebhe V2.0 k'sukela mhlaka 26 Nov 2010
>>>¤<<<
[Ngamubh€bha kungafan€l€]
[Izithomb€ zok'shaya indlwabu]
[S€ngambh€bha loyo]
[Ngaphazamis€ka ngibh€bha]
[Asibh€bhisan€]
[Ngabanjwa oqotsh€ni]
[Amatip okubh€bha]
[Izitaban€]
[Siyababonga]

CHATROOMS

[Vot€s] [F€€dback] [Mast€r room]